Avís Legal de l'Hotel Castellarnau ***

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT


1.- Introducció

El present document té com a finalitat establir i regular les normes d'ús del Lloc (en endavant el "Lloc"), entenent per Lloc totes les pàgines i els seus continguts propietat de les quals s'accedeix a través del domini www.hotelcastellarnau.com i seus subdominis.

La utilització del Lloc atribueix la condició d'Usuari del mateix i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en el present Avís Legal. L'Usuari es compromet a llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc, ja que aquest i les seves condicions d'ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions.


2.- Titularitat del Lloc Web

El titular d'aquest Lloc és: Hotel Restaurant Catellarnau (a partir d'ara l'Hotel), amb domicili a Av. Burgal, 1 - 25596 Escaló - Lleida.


3.- Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual d'aquest Lloc, són titularitat de l'Hotel. La reproducció, distribució, comercialització o transformació, total o parcial, no autoritzades de el contingut del Lloc, llevat que sigui per a ús personal i privat, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de l'Hotel. Igualment, totes les marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Lloc estan protegits per llei. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest lloc, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de l'Hotel, poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que d'aquest exercici es derivin.


4.- Exclusió de responsabilitat

El contingut, programes, informació i / o consells expressats en aquest Lloc s'han d'entendre com simplement orientatius. L'Hotel, no respon de cap manera de l'efectivitat o exactitud dels mateixos, quedant exempta de qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb els Usuaris que faci ús d'ells, ja que són aquestes les que han de decidir segons el seu criteri l'oportunitat dels mateixos . Adequació Web LOPD-LSSI. En aquest Lloc es poden publicar continguts aportats per terceres persones o empreses, l'Hotel, no respon de la veracitat i exactitud dels mateixos, quedant exempta de qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb els Usuaris que facin ús. L'Hotel, es reserva el dret de modificar el contingut del Lloc sense previ avís i sense cap tipus de limitació.

Així mateix, declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat i / o continuïtat d'aquest Lloc i dels serveis que s'ofereixen a l'Hotel, no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements al web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic. L'Hotel, declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb els Usuaris que facin ús d'això i tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole. L'Hotel, declina qualsevol responsabilitat pels serveis que eventualment poguessin prestar-se en el Lloc per part de tercers. L'Hotel, declina qualsevol responsabilitat pels serveis i / o informació que es presti en altres Llocs enllaçats amb aquest. L'Hotel, no controla ni exerceix cap tipus de supervisió en Llocs webs de tercers. Aconsellem als Usuaris dels mateixos a actuar amb prudència i consultar les eventuals condicions legals que s'exposin en aquestes webs. Els Usuaris que remetin qualsevol tipus d'informació a l'Hotel, es comprometen a que la mateixa sigui veraç i que no vulneri qualsevol dret de tercers ni la legalitat vigent.


5.- Condicions d'ús de l'portal per als usuaris

L'accés a aquest Lloc és gratuït excepte pel que fa a el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris. Queda expressament prohibit l'ús del Lloc amb fins lesives de béns o interessos de l'Hotel o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de l' hotel o de tercers. En el cas que l'usuari tingués coneixement que els Llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts o serveis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral li agrairíem que es posés en contacte amb l'Hotel.


6.- Privacitat i Protecció de Dades Personals


6.1 Protecció de dades de caràcter personal

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'Hotel comunica als usuaris del Lloc Web www.hotelcastellarnau.com que les dades facilitades a través de la nostra pàgina web mitjançant els corresponents formularis i els e-mails rebuts, i que tenen la consideració de dades de caràcter personal, seran incorporades als nostres fitxers, amb la finalitat de poder gestionar el servei sol·licitat, contestar a la seva sol·licitud i / o tramitar la seva petició. Hotel Adequació Web LOPD-LSSI Aquests fitxers es troben inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades d'acord amb la legislació vigent i normativa de desenvolupament. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència, autenticitat, pertinència i no excessivitat de les Dades Personals proporcionades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. En aquells casos on per realitzar una sol·licitud sigui necessari omplir un formulari i fer un "clic" al botó d'enviar, la realització de la mateixa implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment a el contingut de la clàusula annexada a aquest formulari o acceptació de la política de privacitat.


6.2 Dades facilitades per tercers

En el cas que en la sol·licitud s'incloguessin dades de caràcter personal, per persones no titulars dels mateixos, l'usuari haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar a aquestes persones dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors s'eximeix de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.


6.3 Dades de menors

No està autoritzat facilitar dades de persones menors de catorze anys d'edat a través d'aquest Lloc Web. L'Hotel s'eximeix de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.


6.4 Comunicacions comercials per mitjans electrònics

Les comunicacions que es realitzin per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà electrònic, seran les necessàries per gestionar la seva sol·licitud. No obstant això, seran aquelles que hagin estat consentides o autoritzades expressament pels destinataris de conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, llevat del que disposa l'article 21.2 de aquesta mateixa Llei, en la redacció que en fa la disposició final primera de la nova Llei General de Telecomunicacions.


6.5 Mesures de seguretat

El responsable de l'arxiu ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a disposició segons l'estat de la tecnologia per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades.


6.6 Deure de secret

L'usuari compta amb la confidencialitat i el deure de secret de tots aquells que tractin les dades en nom i per compte del mateix. Sense perjudici de l'anterior, l'usuari és conscient de la possibilitat que la seguretat de les comunicacions a través de xarxa no sigui invulnerable.


6.7 Drets dels afectats

L'usuari podrà exercir els drets ARCO d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals segons el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O. 15/1999) i el RD. 1720/2007, dirigint un escrit, adjuntant còpia del seu DNI o Passaport, a la següent adreça: Av. Burgal, 1 - 25596 Escaló - Lleida.


7. Legislació

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola.

Jardí de l'Hotel Castellarnau
Restaurant Castellarnau
Hotel Castellarnau
Habitació Junior Suite
Habitació Junior Suite
Piscina de l'Hotel Castellarnau